Algemene voorwaarden van DietCetera

Algemene voorwaarden DietCetera

Druk af als PDF

Samenvatting

Vanaf kopje “1. Begripsbepaling” starten onze algemene voorwaarden. De gebruikte teksten zijn zo duidelijk mogelijk, toelichtend en niet juridisch geformuleerd. Voor de eenvoud volgt hieronder een korte samenvatting:

 • Voedingsvoorlichting: Informatief bedoeld en is daarmee geen diëtistenadvisering.
 • Adviesdiensten: Uitgeschreven diëtistenkennis gericht op een (voedings)doel en doelgroep, niet op een specifiek persoon.
 • Directe toegankelijkheid: De cliënt heeft vooraf geen verwijsbrief meer nodig.
 • Vermenigvuldigen: DietCetera heeft copyright op haar teksten en materialen.
 • Contacten andere zorgverleners: Zeer beperkt en alleen wanneer toegestaan door de cliënt.
 • Zorgplicht: DietCetera zorgt voor continuïteit in uw zorgverlening.
 • Tarieven: Inclusief BTW en scherper dan de algemeen toegestane tarieven.
 • Ziektekostenverzekering: Cliënt moet zelf verzekeraar contacten om te kijken of die vergoedt.
 • Afspraken: Niet tijdig (24 uur vooraf) afspraak afzeggen kan leiden tot kosten.
 • Betaling: Diensten vooruit betalen.
 • Privacy: DietCetera houdt zich (minimaal) aan de wettelijke regels.
 • Zorgdossier: DietCetera houdt zich (minimaal) aan de wettelijke regels.
 • Klachtenregeling: Indien partijen er samen niet uitkomen dan naar klachtcommissie.
 • Aansprakelijkheid: Aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de diëtist.
 • Algemene voorwaarden: Altijd inzichtelijk en de cliënt dient vooraf akkoord te verklaren.

 

1. Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • DietCetera: DietCetera is de handelsnaam van Food4Diets B.V. gevestigd Industrieweg 161 te Rotterdam met KvK nummer 52316076.
 • Diëtist: paramedicus, die advies en begeleiding geeft over voeding en diëten en de wettelijk beschermde titel diëtist voert.
 • Cliënt: persoon die een dienst afneemt bij DietCetera.
 • Dieet: op een voedingsdoel aangepast voedingspatroon.
 • Voedingsdoel: het doel dat de cliënt nastreeft met het betreffende dieet.
 • Voedingsvoorlichting: algemene informatie verstrekking rondom voedingsdoelen, voedingsmiddelen en voedingsstoffen zonder dat er sprake is van een officieel diëtistenadvies.
 • Advies: een op een (voedings)doel en doelgroep en niet op een specifiek persoon gerichte advisering.
 • Begeleiding: op een individueel persoon gericht diëtistencontact.

 

2. Voedingsvoorlichting 

Bij voedingsvoorlichting geven de diëtisten van DietCetera algemene informatie aan geïnteresseerden. Deze informatie wordt gratis verstrekt op de website van DietCetera. Hiermee kunnen geïnteresseerden basisinformatie verkrijgen over mogelijke voedingsdoelen en effecten daarvan. Het is uitdrukkelijk niet bedoeld als dieetadvies. DietCetera spant zich in om deze voedingsvoorlichting correct te geven. DietCetera kan niet verantwoordelijk worden gehouden als lezers deze informatie zonder aanvullende advisering verkeerd interpreteren en/of toepassen.

Deze dienst is vergelijkbaar met een informatiefolder over voeding en diëten.

 

3. Advies

Hierbij verstrekt DietCetera uitgeschreven voedingsadviezen specifiek over één voedingsdoel, rekening houdend met de geldende regels richtlijnen goede voeding voor die doelgroep. Hiermee verkrijgt de betreffende cliënt voedings- en leefstijladviezen over het door hem/haar gekozen voedingsdoel, passend in zijn/haar doelgroep (geslacht en leeftijdscategorie).

De cliënt is echter zelf verantwoordelijk om te beoordelen welke van de beschreven oplossingen voor hem/haar persoonlijk het beste past. Door deze eigen keuzes en interpretaties, maar ook het niet in het advies verwerken van alle persoonlijke informatie, valt deze dienst niet onder het officiële begrip diëtistenadvies, maar onder zelfmanagement. Tijdens de begeleidingsdiensten kan de diëtist de cliënt helpen met de te maken keuzes.

Deze dienst is vergelijkbaar met het lezen van een hoofdstuk in een boek over een specifiek voedingsdoel, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de specifieke lezersgroep.

 

4. Begeleiding

De diëtist en cliënt hebben, op afstand, rechtstreeks contact met elkaar. De cliënt kiest zelf voor het contactmedium.

De cliënt bepaalt of hij/zij de diëtist vooraf inzage wil geven in de persoonlijke gegevens van de cliënt. Indien vooraf een persoonlijke analyse is uitgevoerd kan de diëtist de cliënt persoonlijk en volgens de geldende diëtistenregels begeleiden. De cliënt dient alle informatie die van belang is voor de diëtistenbehandeling naar waarheid en volledig te verstrekken. Alleen dan kan een succesvolle diëtistische begeleiding plaatsvinden.

Geeft de cliënt niet de opdracht voor een persoonlijke analyse, dan kan de diëtist minder specifiek en persoonlijk de begeleiding uitvoeren. De diëtist zal dan wel de tijdens de contacten verkregen gegevens zo goed en persoonlijk mogelijk gebruiken in zijn/haar cliëntenbegeleiding. Volgens de huidige officiële regels is er zonder persoonlijke analyse echter geen sprake van een diëtistische behandeling.

 

5. Verwijsbrief en directe toegankelijkheid

Een verwijsbrief van een (huis)arts is niet meer nodig om gebruik te maken van de diensten van een diëtist. Indien de cliënt echter toch een verwijsbrief heeft voor een diëtist, dan ontvangt DietCetera deze graag. Daarmee kunnen de diëtisten gerichter aan de slag en tevens gebruik maken van de kennis van de (huis)arts van de betreffende cliënt. Zonder een verwijsbrief zal DietCetera voor de begeleidingsdiensten, tijdens de persoonlijke analyse fase, een screening toepassen. Dit om te kijken of de door de cliënt gekozen behandeling passend is. Op het moment dat de diëtisten daar twijfels over hebben zal DietCetera contact opnemen met de cliënt. In het uiterste geval zal DietCetera niet verder gaan met haar dienstverlening. Vanzelfsprekend zullen de dan niet verschuldigde bedragen aan de cliënt worden terugstort.

 

6. Doorspelen of vermenigvuldigen

DietCetera ondersteunt het advies en begeleiding mede met schriftelijke/digitale adviezen in de vorm van voedingsadviezen, weekmenu’s, variatielijsten en voedingsplannen. Daarnaast kan er ondersteunend voorlichtingsmateriaal worden verstrekt. DietCetera is de enige met het copyright op de eigen DietCetera teksten en materialen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om verkregen teksten en materiaal van DietCetera te vermeerderen en/of aan derden te verstrekken, tenzij DietCetera hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Indien dit toch wordt gedaan kunnen wij de volledige schade, waaronder de misgelopen omzet, geheel verhalen op de overtreder.

 

7. Contact met andere zorgverleners

Betreffende de voedingsvoorlichting en het advies zal er geen contact zijn met andere hulpverleners. Betreffende onze begeleidingsdiensten kan het voor de cliënt nuttig zijn indien de diëtist van andere hulpverleners aanvullende informatie ontvangt, dan wel kan opvragen. Denk aan een verwijsbrief, bloedwaarden en eventueel andere relevante medische gegevens. Om aanvullende informatie bij een andere (para)medicus op te vragen, dient de cliënt vooraf schriftelijke toestemming te geven.

Indien we een verwijsbrief van de (huis)arts van de cliënt hebben ontvangen is het gebruikelijk dat we deze (huis)arts ook een terugkoppeling geven van de betreffende behandeling. Mocht de cliënt het niet prettig vinden dat DietCetera een terugrapportage naar de (huis)arts stuurt, dan kan de cliënt dit aangeven. Zonder verwijsbrief zullen we nooit, zonder specifieke toestemming van de cliënt, contact opnemen met de (huis)arts.

 

8. Zorgplicht

DietCetera draagt voor haar cliënten zorg voor de continuïteit van diensten bij ziekte, ongeval of andere (langdurige) afwezigheid van de diëtist(en).

DietCetera, maar ook de individuele diëtist, heeft het recht een behandeling af te breken wanneer grenzen worden overschreden, waardoor het verlenen van optimale zorg onmogelijk is geworden. Hierbij valt te denken aan ongewenste intimiteiten (zoals seksuele toespelingen), inbreuk op het copyright van DietCetera, inbreuk op het privéleven van de diëtist en dergelijke.

 

9. Tarieven 

DietCetera hanteert tarieven welke onder de officiële tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteiten liggen. In die tarieven zijn zowel de directe (de contacten zelf) als indirecte tijd (voorbereidingen, doornemen en registreren van gegevens en dergelijke) meegenomen. Deze tijdtarieven zijn voor bepaalde diensten omgerekend naar een vast tarief per handeling of dienst (zoals voor een weekmenu). Deze tarieven zijn inclusief BTW en inclusief eventueel andere bijkomende kosten, zoals verzendkosten.

 

10. Ziektekostenverzekering

Onze dienstverlening is specifiek gericht op onze cliënten.

Onze dienstverlening is niet gericht op de voorwaarden van zorgverzekeraars. Zo voldoen wij met onze dienstverlening niet aan de algemene eis van de zorgverzekeraars, om het eerste en laatste consult tussen de diëtist en de cliënt in dezelfde ruimte te laten plaatsvinden.

Sommige ziektekostenverzekeraars zien echter langzamerhand in dat dieetadvisering ook op een meer digitale wijze hoogwaardig en erg klantvriendelijk kan worden verleend. De cliënt is echter zelf verantwoordelijk om na te gaan of zijn/haar zorgverzekering de DietCetera diensten vergoedt.

 

11. Afspraken

De cliënt kan zelf kiezen voor directe of indirecte communicatie. Bij directe communicatie (zoals per telefoon, webcam of webchat) is een tijdsafspraak nodig tussen cliënt en diëtist. Bij indirect contact (zoals e-mail) is er geen tijdsafspraak nodig. Indien de cliënt een gemaakte afspraak met de diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan DietCetera het voorgenomen consult bij die cliënt in rekening brengen.

 

12. Betaling 

Om de diensten zo goedkoop mogelijk te houden werkt DietCetera uitsluitend op basis van vooruitbetaling. Digitale betaling (zoals iDeal) maar ook een overschrijving via bank of giro is mogelijk. DietCetera verstrekt haar diensten pas nadat de betreffende betaling is ontvangen.

 

13. Privacyreglement 

Privacy wordt gerespecteerd door DietCetera en haar diëtisten. Daarnaast is DietCetera en de diëtist gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie (wet bescherming persoonsgegevens). Alle communicatie tussen diëtist en cliënt zal dus vertrouwelijk worden behandeld. Alleen na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt mag aan de partner, familie, vrienden of andere (para)medicus informatie worden doorgegeven.

 

14. Zorgdossier

Voor diëtistendiensten, na een persoonlijke analyse, zijn wij verplicht een zorgdossier bij te houden. DietCetera houdt zich daarbij aan de wettelijke vereisten zoals bewaartermijn (minimaal 10 jaar), recht op inzage door de cliënt zelf, maar natuurlijk ook privacy en zorgvuldigheid.

 

15. Klachtenregeling 

Bij DietCetera en haar diëtisten staan deskundigheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Mocht de cliënt desondanks een klacht hebben dan verzoeken wij de cliënt dat direct door te geven aan de directie van DietCetera. DietCetera en de cliënt proberen er dan eerst samen uit te komen. Komen partijen er samen niet uit, dan kan cliënt terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP), Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.

 

16. Aansprakelijkheid 

Het advies van de diëtist is resultaatgericht, maar kan geen resultaat garanderen aangezien de cliënt daar deels zelf verantwoordelijk voor is en de effecten van voedings- en levensstijlaanpassingen individueel kunnen verschillen. DietCetera aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

 

17. Algemene voorwaarden 

De meest recente algemene voorwaarden staan altijd op onze website en zijn eenvoudig te printen. De algemene voorwaarden ten tijde van de behandeling zijn geldig. Om zeker te zijn dat de cliënt akkoord is met de algemene voorwaarden, verzoeken wij de cliënt dat specifiek aan te geven. Dit kan de cliënt doen door het aanvinken van het desbetreffende hokje tijdens de bestelling op de website. De cliënt geeft daarmee tevens aan dat de door de cliënt verstrekte gegevens correct en naar waarheid zijn of worden ingevuld.