Zorgverzekering toelichting

Nieuws Archief

Onderstaand een selectie van de reeds eerder gepubliceerde artikelen

Nieuws archief

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben een plan van aanpak NVWA (Nederlands Voedsel en Warenautoriteit) naar de Tweede Kamer gestuurd. De kern van het plan van aanpak is het verbeteren van de capaciteit, kwaliteit, kennis en kundigheid bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Met als doel de taak als toezichthouder toekomstbestendig te maken en het toezicht structureel te verbeteren. De nieuwe aanpak is onder andere nodig door de diverse voedselveiligheidsincidenten die hebben plaatsgevonden, waardoor de NVWA als toezichthouder onder druk is gezet.

 

Het huidige systeem van keuring en toezicht zal moeten worden herzien. Ook zullen, om de slagkracht van de NVWA te vergroten, structureel mensen moeten worden ingezet voor toezicht en handhaving. Tevens zal, om de capaciteit van de NVWA zo goed mogelijke in te zetten, geïnvesteerd moeten worden in de kennis en kwaliteit van de medewerkers.

Dit nieuwe online magazine slaat een brug tussen de hightech oplossingen in de zorg (e-Health) en de eindgebruiker. De cliënten dus, hun mantelzorgers en de werkers in de (thuis)zorg die baat hebben bij deze innovaties in de zorg.

In het eerste nummer direct een artikel over DietCetera. Zie deze link.

Een hogere maaltijdfrequentie zou geassocieerd zijn met een lager lichaamsgewicht bij kinderen en adolescenten, vooral bij jongens. Er zijn verschillende onderzoeken verricht naar het verband tussen de maaltijdfrequentie en het lichaamsgewicht bij kinderen en adolescenten. Voor een eindoordeel zijn al deze onderzoeken in beschouwing genomen. De gegevens van 18.849 individuen (2 tot 19 jaar) zijn voor de resultaten geanalyseerd. Regelmatig eten, in vergelijking tot een lage maaltijdfrequentie, blijkt een gunstig effect op het lichaamsgewicht van kinderen en adolescenten te hebben. Dit gunstige effect lijkt alleen bij jongens voor te komen, maar niet bij meisjes. Hoe dat komt, is nog niet duidelijk. Er zijn meer onderzoeken nodig om alle geslacht-gerelateerde verschillen te onderzoeken.

In de toekomst zal het mogelijk zijn om te achterhalen welke voedingstekorten een rol kunnen spelen bij bepaalde ziektes. Bovendien kunnen mensen zien welke voeding, eventueel in combinatie met medicijnen, het meest bruikbaar zijn om aandoeningen te preveniëren of te behandelen.

 

Volgens UvA/VU professor Hans Westerhoff wordt voor het eerst begrepen hoe een menselijk lichaam zichzelf bouwt en onderhoudt uit de voeding. Dit besef is mogelijk geworden door een opgestelde biochemische routekaart. Een biochemische routekaart laat zien wat het DNA-profiel van mensen tot gevolg kan hebben. DNA-profiel bevat de genetische informatie van elk individu. Hierdoor kan getoond worden hoe de stofwisseling (omzetting van voedingsstoffen in warmte en energie) verloopt. Tevens worden de verschillen in stofwisseling tussen personen duidelijk. Met deze kaart kunnen mensen ontdekken voor welke ziektes ze een aanleg hebben en wat voor rol voeding daarbij speelt. Deze kaart kan bijvoorbeeld bij de behandeling van mensen met obesitas (ernstig overgewicht) worden toegepast. Tegenwoordig is het opmerkelijk dat een dieetbehandeling niet bij iedereen even effectief is. Met een biochemische routekaart kan achterhaald worden welk dieet bij welk individu doeltreffend is.

 

Goed nieuws is dat de biochemische routekaart niet moeilijk te maken is. Het kan na afname van wat bloed, met een stukje huid of speeksel gemaakt worden. De kosten zullen meer dan tweeduizend euro bedragen. Verder is er weinig bekend over de sociologische en ethische aspecten. Deze kaart is moeilijk te begrijpen en het is mogelijk dat de uitslag van de kaart verkeerd wordt geïnterpreteerd. Het is niet gemakkelijk om mensen uit te leggen hoe alles in elkaar zit. Daarom zal er behoefte zijn aan mensen die alles goed begrijpen en een heldere toelichting kunnen formuleren.

Minister Edith Schippers heeft vandaag op het Zelfmanagement Congres het startsein gegeven voor Zelfzorg Ondersteund (ZO!) Dit is een (overigens nog op te richten) coöperatie van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten die het erover eens zijn dat zelfmanagement belangrijk is om de kwaliteit van zorg te verbeteren en daarnaast zorg in de toekomt betaalbaar te houden. 

Bij zelfmanagement speelt de patiënt zelf een actieve rol in de behandeling van diens ziekte, bijvoorbeeld door zelf thuis bloed te prikken of door glucosewaarden te meten. Ook eHulp behandelingen en trainingen vallen onder de noemer zelfmanagement.

 

ZO! richt zicht in eerste instantie op zelfmanagement bij ziekte en zorg, en vooralsnog niet op preventie. In de coöperatie werken in ieder geval de grote verzekeraars Achmea, CZ, VGZ en Menzis samen, maar andere deelnemers zijn patiëntengroepen NPCF en DVN (Diabetesvereniging Nederland) en vertegenwoordigers van zorgaanbieders zoals de Nederlandse Diabetes Federatie, de Landelijke Vereniging voor Georganiseerde eerste lijn (LVG) en de Landelijke Organisatie voor Ketenzorg (LOK).

Volgens Pieter Jeekel van ZO! is een samenwerking tussen “De partijen van ZO! houden nu op met discussiëren en vergaderen, en gaan het nu echt doen”alle relevante partijen in het veld noodzakelijk om zelfmanagement echt van de grond te krijgen: niemand is volgens hem in staat om zelfmanagement zelfstandig groot te krijgen in Nederland. Zonder coalitievorming blijft er volgens hem sprake van versnippering van investeringscapaciteit, komen noodzakelijke standaarden niet van de grond en weten huisartsen en patiënten niet goed waar ze aan toe zijn.

 

“De partijen van ZO! houden nu op met discussiëren en vergaderen, en gaan het nu echt doen”, zei Jeekel.

Minister Schippers zei bij de officiële start van de coöperatie dat ze “ongelooflijk enthousiast is” over het feit dat deze partijen elkaar gevonden hebben. Volgens haar is het een taak van de overheid om ervoor te zorgen dat zelfmanagement in de bekostiging van de zorg kan worden opgenomen, en eventueel zelfs via de bekostiging gestimuleerd kan worden. Maar de uitvoering is volgens haar voornamelijk afhankelijk van de partijen in de coöperatie.

 

Pre-concurrentieel samenwerken

De partijen constateren dat zelfmanagement veel kan opleveren, maar dat de implementatie nog altijd beperkt is. Onder andere zorgverzekeraars zouden door samenwerking, contractering en inkoop een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van zelfmanagement.

 

Lees verder op SmartHealth

De Tweede Kamer en minister Edith Schippers van volksgezondheid vinden dat de etiketten op voedsel begrijpelijk moeten zijn. Het moet voor de consument makkelijk zijn om snel te weten te komen wat er precies in de voedingsproducten zit. 

Volgens de minister zijn de regels hierover in Nederland al streng, echter zijn er nieuwe regels op komst. Het is hierbij van groot belang dat de regels ook worden nageleefd. De consument wil serieus genomen worden en niet worden misleid. Ook zegt de minister dat boodschappen doen voor haar soms erg lang duurt, vooral in verband met een allergie. De Tweede Kamer heeft al langer moeite met de ingewikkelde en soms zelfs incorrecte informatie op de verpakking. Volgens Edith Schippers wordt er gewerkt aan een actieplan.

 

Naast de verbeterde etiketten wil de minister ook dat er wordt gekeken naar de mogelijkheid om de houdbaarheidsdatum op verpakkingen van voedsel te verlengen.

Vaak zijn producten langer houdbaar dan de datum op de verpakking aangeeft. Hierdoor wordt voedsel regelmatig onterecht weggegooid. Minister Schippers zal in kaart gaan brengen om welke producten het dan voornamelijk gaat.

Volgens Maarten de Groot, voorzitter van Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF), zijn er meer mensen met diabetes type 1 dan wordt vermoed. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gaat uit van 100.000 mensen. Waarschijnlijk lijden echter 160.000 mensen aan diabetes type 1. Dat roept vragen over de diagnose op.

 

Diabetes type 1 wordt door een fout in het immuunsysteem veroorzaakt. (Het immuunsysteem is het lichaamseigen afweersysteem. Het beschermt het lichaam tegen ziekten.) Bij diabetes type I worden insuline producerende cellen door het immuunsysteem aangevallen, waardoor er een tekort aan insuline ontstaat. Door een tekort aan insuline kan de suiker in het lichaam niet opgenomen worden. Ten gevolge van een verkeerde of late behandeling neemt de kans op de complicaties als blindheid en nierfalen toe. Bij nierfalen kunnen de afvalproducten uit het lichaam niet verwijderd worden en wordt de vochtbalans niet goed geregeld. Patiënten die niet tijdig behandeld worden, kunnen zelfs binnen een paar dagen overlijden.

 

Er zijn een aantal misvattingen over de twee types diabetes, verklaart immunoloog Bart Roep van het Leids Universitair Medisch Centrum. Diabetes type I treedt vooral bij kinderen jonger dan 5 jaar op. Veel artsen gaan op basis van oude vooroordelen ervanuit dat ouderen zelden diabetes type 1 krijgen. Door deze aannames worden de patiënten soms met het verkeerde type (type 2 in plaats van type 1) gediagnosticeerd.

Diabetes type 2 ontstaat door een ongezonde leefstijl en komt vaak bij mensen met overgewicht voor. In Nederland komt diabetes type 2 vaker voor dan diabetes type 1.

 

In Nederland wordt er voor de behandeling van diabetes jaarlijks 1 miljard euro uitgegeven. Bij meerdere gevallen van diabetes type I, komen de totale kosten op 4 tot 5 miljard uit. Deze uitgave wordt vooral door diabetes complicaties, werkuitval en andere maatschappelijk kosten veroorzaakt. Door meer diabetes gerelateerde onderzoeken te verrichten, komen meer oplossingen tot stand. Om die reden heeft JDRF, 15 miljoen euro in verschillende onderzoeken geïnvesteerd. De Groot en Roep accentueren dat er verschillende onderzoeken, gunstige bevindingen tot gevolg hebben. Deze veelbelovende resultaten kunnen tot voorkoming en genezing van diabetes leiden.

De stijgende zorgkosten zorgen voor veel druk op de rijksbegroting. Velen zien ICT als deel van de oplossing. 85% van de ondernemers is van mening dat zorginstellingen eHealth niet adequaat toepassen. Een gebrekkige kennis over aanbestedingen van deze methode is hierbij de oorzaak. Tevens is het merkwaardig dat voor 80% van de ondernemers het beleid rond eHealth zelden bekend is. Dit blijkt uit een onderzoek die in de opdracht van Nederland ICT is uitgevoerd.

 

eHealth is het benutten van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. eHealth kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en de kwaliteit van leven voor patiënten. Door deze methode is de informatievoorziening beter en er wordt namelijk meer aandacht aan de patiënt besteed. Mensen kunnen langer thuis wonen en patiënten worden eerder uit het ziekenhuis ontslagen. Door eHealth kan de kwaliteit van zorg verbeterd worden en er wordt op de zorgkosten bespaard. Tevens wordt dit door de brief van minister Schippers naar de Tweede kamer bevestigd. Volgens haar houdt eHealth de zorgkwaliteit in stand, zelfs bij een toenemende vraag.

 

ICT Nederland maakt zich zorgen over het kennisniveau bij zorginstellingen en grote belemmeringen die het gebruik van eHealth in de weg staan. Een ondernemende blik en een grotere bewustwording van de mogelijkheden van deze methode is van groot belang. Bovendien is een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, verzekeraars, zorginstellingen en patiënten een voorwaarde. De samenwerking voor de introductie van eHealth wordt belemmerd, omdat eHealth door verschillende financieringsbronnen vergoed dient te worden. Daarnaast tonen zorgprofessionals onvoldoende goedkeuring voor het toepassen van eHealth.