Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • Webpagina: iedere webpagina op de website van DietCetera;
  • DietCetera: de bevoegde uitgever en eigenaar van de webpagina’s;
  • Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld kopen);
  • U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • Inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina. Door een DietCetera webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. DietCetera spant zich er voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. DietCetera verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is voor particulier gebruik bedoeld.
 5. Alle webpagina's van deze website worden louter aangeboden ter informatie. Deze informatie wordt dan ook niet aangeboden in een diëtist-cliënt verhouding. Het komt niet in de plaats van het advies van een aangezochte of aangewezen diëtist of andere (para)medicus.
 6. De webpagina’s zijn niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar (huis)arts en/of diëtist te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.
 7. De informatie op de website is met uiterste zorg samengesteld.
 8. DietCetera is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 9. DietCetera mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door DietCetera gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. DietCetera is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 10. Behoudens deze disclaimer, is DietCetera niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 11. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 12. Elke vorm van informatie in de vorm van suggesties, ideeën, citaten en dergelijke die wij u ontvangen wordt door DietCetera gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. DietCetera behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.
 13. De website, webpagina’s en de computers van DietCetera zijn professioneel beveiligd tegen virussen en hackers. Ook gebruiken we hoogwaardige hard- en software. De beschermingsprogramma’s worden regelmatig vernieuwd. Helaas kunnen we ondanks deze maatregelen de afwezigheid van virussen of hackers, die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, niet garanderen.
 14. DietCetera behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.
 15. U zal DietCetera, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 16. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl