Privacyreglement

Inleiding
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF) hebben in een samenwerkingsverband de modelregeling Diëtist-Patiënt ontwikkeld. Deze modelregeling geeft de rechten en plichten weer van diëtisten en hun patiënten c.q. cliënten in hun relatie tot elkaar.
 
De beroepscode en gedragsregels van de Nederlandse diëtist vormen de basis voor de modelregeling. Wetgeving op het gebied van patiëntenrechten, zoals de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Wet Persoonsregistratie sluit hierbij aan.
 
Vanzelfsprekend houdt DietCetera zich aan deze volledige modelovereenkomst. Het privacy onderdeel van die modelovereenkomst is volledig opgenomen in artikel 1 tot en met artikel 6 van het DietCetera privacyreglement.
 
Dietcetera heeft voor de duidelijkheid nog een aantal aanvullende artikelen opgenomen in haar privacyreglement.
 
Artikelen vanuit de modelregeling
Artikel 1
De diëtist heeft de plicht tot zwijgen ten aanzien van elk geheim waarvan hij weet, of redelijkerwijs moet vermoeden, dat hij uit hoofde van zijn beroep verplicht is het te bewaren.
 
Artikel 2
lid 1
De diëtist richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt/cliënt. Hij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt/cliënt en te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voorzover dit voor een goede hulpverlening aan de patiënt/cliënt noodzakelijk is.
lid 2
De diëtist voegt desgevraagd een door de patiënt/cliënt afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.
lid 3
De diëtist maakt in het dossier aantekening van de informatie die de patiënt/cliënt heeft gekregen en registreert tevens voor welke verrichtingen de patiënt/cliënt op grond van deze informatie toestemming heeft gegeven.
lid 4
De diëtist zal het dossier en het gegevensbestand zo inrichten en beheren, dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. Ook als het opslaan van gegevens in een centraal bestand geschiedt, dient de diëtist naar vermogen zorg te dragen voor de geheimhouding van de gegevens van de patiënt/cliënt en de bescherming van diens persoonlijke levenssfeer.
lid 5
De patiënt/cliënt heeft recht op informatie over de soort, op hem betrekking hebbende gegevens die geregistreerd zullen worden.
 
Artikel 3
De diëtist verstrekt aan de patiënt/cliënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage en afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 2. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. De diëtist mag voor de verstrekking van een afschrift een redelijke vergoeding in rekening brengen.
 
Artikel 4
lid 1
Op verzoek van de patiënt/cliënt zal de diëtist hem bij het inzien van zijn gegevens de nodige toelichting geven.
lid 2
De diëtist stelt de patiënt/cliënt voor bij het inzien van zijn gegevens de nodige toelichting te geven, indien de diëtist in redelijkheid kan vermoeden dat inzage de patiënt/cliënt voor problemen kan stellen.
 
Artikel 5
lid 1
De diëtist draagt zorg dat aan anderen dan de patiënt/cliënt geen inlichtingen over de patiënt/cliënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 2, worden verstrekt dan met toestemming van de patiënt/cliënt. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
lid 2
Onder anderen dan de patiënt/cliënt zijn niet begrepen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst en degene die optreedt als vervanger van de diëtist, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden.
lid 3
De patiënt/cliënt moet er kennis van kunnen nemen wat er over hem zal worden doorgegeven en is doorgegeven.
lid 4
Indien een gewichtig belang van de patiënt/cliënt dit eist, voldoet de diëtist aan een verzoek als bedoeld in lid 3 in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.
 
Artikel 6
lid 1
De diëtist bewaart de bescheiden, bedoeld in artikel 2, gedurende ten minste tien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
lid 2
De diëtist vernietigt de door hem bewaarde bescheiden, bedoeld in het vorige lid, binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de patiënt/cliënt.
lid 3
Het tweede lid geldt niet voor zover het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt/cliënt, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.
 
Aanvullende artikelen, vanuit DietCetera
Contactgegevens
Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens in een goed beveiligd intern contactbestand. Deze gegevens gebruiken wij om op de door u gewenste wijze met u te communiceren en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
 
Administratiegegevens
Voor onze administratie zullen we een aantal gegevens moeten bewaren betreffende de financiële aspecten van onze dienstverlening. Vanzelfsprekend houden wij ons dan ook aan specifieke regelgeving, zoals die van de belastingdienst, zonder inbreuk te maken op uw privacy.
 
Nieuwsbrief
Indien u aangegeven heeft interesse te hebben in onze nieuwsbrief zullen wij u die sturen. Indien u daar geen interesse meer in heeft kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.
 
Klikgedrag
Om onze website voor u zo optimaal mogelijk in te richten volgen wij binnen onze site het klikgedrag van al onze bezoekers. Deze gegevens worden door ons niet traceerbaar gemaakt aan individuele personen.
 
Cookies
Cookies zijn kleine digitale herkenningskenmerken in uw PC. Hierdoor kunnen computers herkennen of de betreffende PC eerder op die website is geweest. DietCetera houdt zich vanzelfsprekend aan de Telecommunicatiewet (artikel 11.7a, in de volksmond "Cookiewet" en van kracht sedert juni 2012) die daar aanwijzingen over geeft.
Door die herkenning is het bijvoorbeeld mogelijk om beter marketingtechnische informatie te verzamelen. Wij zullen deze zogenaamde “tracking cookies” niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming op uw PC plaatsen.
Een cookie kan ook gebruikt worden tijdens het bestelproces of om u sneller en makkelijker in te laten loggen. Een dergelijke cookie betreft dan een directe dienstverlening aan u. Deze zogenaamde “technische cookies” zullen door ons beperkt worden toegepast. Voor een technische cookie is geen specifieke toestemming nodig.
 
Andere websites
Op de DietCetera website staan ook een aantal links naar andere websites. DietCetera draagt geen verantwoordelijkheid voor het privacy beleid of inhoud van die websites.
 
Wijzigingen
DietCetera behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement. De meest recente en daarmee geldige versie zullen we altijd direct op onze website plaatsen. Dit reglement is in werking sinds 1 juli 2013.